Редакция

Бош муҳаррир: Шуҳрат ЭГАМБЕРДИЕВ (ЎзР ФА академик)
Масъул котиблар: Ҳайдарали Орипов, Сафарали Турсунқулов

ЖУРНАЛИНИНГ ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
ЮЛДАШЕВ Бехзод Содиқович (раис, ЎзР ФА президенти)
АБДУРАҲМАНОВ Иброҳим Йўлчиевич (Геномика ва биоинформатика маркази директори)
ҒУЛОМОВ Мирзақодир Ғофурович (ЎзР ФАнинг ҳақиқий аъзоси)
ЗОКИРОВ Бахтиёр Собиржанович (Умумий ва ноорганик кимё институти директори)
ПАРДАЕВ Гуломназар Эшбаевич («Ўзпахтаёғ» АЖ ишлаб чиқариш ва инвестициялар бўйича директор)
ПИДАЕВ Шокир Расулевич (Санъатшунослик институти директори)
САГДУЛЛАЕВ Шомансур Шохсаидович (С.Ю.Юнусов номидаги ўсимлик моддалари кимёси институти директори)
САЛИХОВ Шавкат Исмаилович (О.С.Содиқов номидаги биоорганика кимё институти директори)
САНАКУЛОВ Қувондиқ Санакулович (НКМК давлат корхонаси бош директори)
СУЛТАНОВ Алишер Саидаббасович (Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири)
ХОЛМУРОДОВ Рустам Ибрагимович (Самарқанд давлат университети ректори)
ХОЛМУХАМЕДОВ Муродулло Махмудович (Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазири  ўринбосари)